PRIVACY POLICY

Điều Khoản Sử Dụng

Phạm Vi và Ứng Dụng
Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này (“Tuyên Bố") áp dụng cho những người ở mọi nơi trên
thế giới sử dụng các ứng dụng cũng như Dịch Vụ của chúng tôi để yêu cầu thuê nhân viên
thời vụ cho loại hình dịch vụ nhà hàng, hay những dịch vụ khác theo yêu cầu của người chủ
(“Người Chủ” hoặc “Tìm Người”), cũng như những người có nhu cầu tìm việc (“Người làm
thuê” hoặc “Tìm Việc”). Nếu bạn tương tác với Dịch Vụ trong vai trò là cả Người Chù và
Người Làm Thuê, các tuyên bố về quyền riêng tư tương ứng áp dụng cho các mối tương
tác khác nhau của bạn.

Thu Thập Thông Tin
Thông Tin mà Bạn Cung Cấp cho Chúng Tôi
Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi như khi bạn tạo hoặc sửa
đổi tài khoản của bạn, đề nghị các dịch vụ theo yêu cầu, liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách
hàng hoặc liên lạc với chúng tôi theo cách khác. Thông tin này có thể bao gồm: tên, email,
số điện thoại, địa chỉ, ảnh hồ sơ, phương thức thanh toán, vị trí hiện tại, các ghi chú công
việc và thông tin khác bạn chọn cung cấp.
Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Thông Qua Việc Sử Dụng Các Dịch Vụ của bạn
Khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về bạn theo các danh
mục nói chung sau đây:
Thông Tin về Vị Trí: Khi bạn sử dụng Dịch Vụ kết nối việc làm, chúng tôi thu thập dữ liệu vị
trí chính xác về chuyến đi từ ứng dụng HumanNeed (“HuNe”) do Người Làm Thuê sử dụng.
Nếu bạn cho phép ứng dụng HumanNeed (“HuNe”) truy cập các dịch vụ định vị thông qua
hệ thống quyền được hệ điều hành của thiết bị di động (“nền tảng”) của bạn sử dụng, chúng
tôi cũng có thể thu thập vị trí chính xác của thiết bị của bạn khi ứng dụng đang chạy trên nền
trước hoặc nền sau. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí gần đúng của bạn từ
địa chỉ IP của bạn.
Thông Tin Liên Lạc: Nếu bạn cho phép ứng dụng HumanNeed (“HuNe”) truy cập danh bạ
trên thiết bị của bạn qua hệ thống quyền được nền tảng di động của bạn sử dụng, chúng tôi
có thể truy cập và lưu trữ tên và thông tin liên lạc từ danh bạ của bạn để tạo thuận lợi cho
các tương tác xã hội qua Dịch Vụ của chúng tôi và cho các mục đích khác được mô tả trong
Tuyên Bố này hoặc tại thời điểm chấp thuận hoặc thu thập.
Thông Tin Giao Dịch: Chúng tôi thu thập chi tiết giao dịch liên quan đến việc bạn sử dụng
Dịch Vụ, bao gồm loại dịch vụ được yêu cầu, ngày giờ cung cấp dịch vụ, phí được tính, số
giờ người làm thuê làm việc và các chi tiết giao dịch khác có liên quan. Ngoài ra, nếu có ai
đó sử dụng mã khuyến mãi của bạn, chúng tôi có thể liên kết tên của bạn với người đó.
Thông Tin về Cách Sử Dụng và Lựa Chọn Ưu Tiên: Chúng tôi thu thập thông tin về cách
thức bạn và khách truy cập trang web tương tác với các Dịch Vụ của chúng tôi, các lựa
chọn ưu tiên được thể hiện và các thiết lập được lựa chọn. Trong một số trường hợp chúng
tôi làm điều này thông qua việc sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ tương tự tạo ra

và duy trì mã định danh duy nhất. Để tìm hiểu thêm về các công nghệ này, vui lòng xem
Tuyên Bố về Cookie của chúng tôi.

Thông Tin về Thiết Bị: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị di động của bạn bao
gồm, ví dụ, model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm và tên tập tin và các
phiên bản, ngôn ngữ ưa thích, mã nhận dạng thiết bị riêng, mã nhận dạng quảng cáo, số
seri, thông tin chuyển động của thiết bị và thông tin mạng điện thoại di động.
Dữ Liệu về Cuộc Gọi và Tin Nhắn SMS : Dịch Vụ của chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho
việc thông tin liên lạc giữa Người Chủ và Người Làm Thuê. Để tạo điều kiện thuận lợi cho
dịch vụ này, chúng tôi tiếp nhận dữ liệu cuộc gọi, bao gồm cả ngày tháng và thời gian thực
hiện cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS, số điện thoại của các bên và nội dung của tin nhắn SMS.
Thông Tin về Nhật Ký: Khi bạn tương tác với Dịch Vụ, chúng tôi thu thập các nhật ký ghi
chép của máy chủ, trong đó có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, ngày
và thời gian truy cập, các tính năng của ứng dụng hoặc các trang đã xem, sự cố của ứng
dụng và hoạt động khác của hệ thống, loại trình duyệt và trang web hoặc dịch vụ của bên
thứ ba mà bạn đang sử dụng trước khi tương tác với Dịch Vụ của chúng tôi.
Thông Tin Quan Trọng Về Quyền Hạn Truy Cập Nền Tảng
Hầu hết các nền tảng di động (iOS, Android, v.v.) đã xác định một số loại dữ liệu thiết bị mà
các ứng dụng không thể truy cập mà không có sự chấp thuận của bạn. Và những nền tảng
này có hệ thống xin phép truy cập khác nhau để có được sự chấp thuận của bạn. Nền tảng
iOS sẽ cảnh báo bạn trong lần đầu tiên ứng dụng HumanNeed (“HuNe”) muốn xin phép truy
cập vào một số loại dữ liệu và sẽ để cho bạn chấp thuận (hoặc không chấp thuận) yêu cầu
đó. Các thiết bị Android sẽ thông báo cho bạn về những quyền hạn truy cập mà ứng dụng
HumanNeed (“HuNe”) tìm kiếm trước khi bạn sử dụng ứng dụng này lần đầu tiên, và việc
bạn sử dụng ứng dụng này có nghĩa là bạn chấp thuận. Để tìm hiểu về các quyền cấp nền
tảng mà chúng tôi tìm kiếm, vui lòng truy cập trang Các Quyền iOS và trang Các Quyền
Android. Đôi khi, các quyền này cần giải thích thêm ngoài giải thích được chính các nền tảng
cung cấp và các quyền chúng tôi yêu cầu sẽ thay đổi theo thời gian, vì thế chúng tôi đã tạo
ra những trang này để làm các nguồn thông tin có căn cứ và cập nhật cho người dùng của
chúng tôi.
Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Từ Các Nguồn Khác
Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin từ các nguồn khác và kết hợp chúng với các thông tin
mà chúng tôi thu thập được thông qua Dịch Vụ của chúng tôi. Ví dụ:
Nếu bạn chọn liên kết, tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản HumanNeed (“HuNe”) của bạn với
một nhà cung cấp thanh toán (ví dụ như, Google Wallet) hoặc dịch vụ truyền thông xã hội (ví
dụ như, Facebook) hoặc nếu bạn tham gia với một ứng dụng hoặc trang web riêng biệt có
sử dụng API của chúng tôi (hay có API mà chúng tôi sử dụng), chúng tôi có thể nhận thông
tin về bạn hoặc các kết nối của bạn từ trang web hoặc ứng dụng đó.
Khi bạn yêu cầu các dịch vụ theo yêu cầu, Người Làm Thuê của chúng tôi có thể cung cấp
cho chúng tôi xếp hạng của Người Chủ sau khi cung cấp dịch vụ cho bạn.

Sử Dụng Thông Tin
Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập về bạn để:
Cung cấp, duy trì và cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm, ví dụ như, tạo thuận lợi cho

việc thanh toán, gửi biên lai, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu (và gửi thông
tin liên quan), phát triển các tính năng mới, cung cấp hỗ trợ khách hàng cho Người Chủ và
Người Làm Thuê, phát triển các tính năng an toàn, xác thực người dùng và gửi cập nhật về
sản phẩm và thông báo quản trị;
Thực hiện các hoạt động nội bộ, bao gồm, ví dụ như, để ngăn chặn gian lận và lạm dụng
Dịch Vụ của chúng tôi; để khắc phục lỗi phần mềm và các vấn đề về hoạt động; để tiến
hành phân tích dữ liệu, kiểm tra và nghiên cứu; và để theo dõi và phân tích việc sử dụng và
các xu hướng hoạt động;
Gửi cho bạn những thông tin liên lạc mà chúng tôi nghĩ là sẽ có ích cho bạn, bao gồm
những thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, tin tức và các sự kiện của
HumanNeed (“HuNe”) và các công ty khá́c, trong trường hợp cho phép và theo luật pháp
hiện hành của địa phương; và để xử lý cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các mục
khuyến mãi khác và thực hiện bất kỳ giải thưởng nào liên quan;
Cá nhân hóa và cải thiện Dịch Vụ, bao gồm cung cấp hoặc khuyến nghị các tính năng, nội
dung, kết nối xã hội, giới thiệu và quảng cá́o.

Chia Sẻ Thông Tin
Chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin chúng tôi thu thập được về bạn như được mô tả
trong bản Tuyên Bố này hay như đã được mô tả tại thời điểm thu thập hoặc chia sẻ, bao
gồm các thông tin sau:
Thông Qua Dịch Vụ của Chúng Tôi
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:
Với Người Làm Thuê để cho phép họ cung cấp Dịch Vụ bạn yêu cầu. Ví dụ như chúng tôi
chia sẻ tên, ảnh của bạn (nếu bạn cung cấp ảnh), đánh giá trung bình của Người Làm Thuê
được Người Chủ cung cấp và các địa điểm Người Làm Thuê đã từng làm việc;
Với các bên thứ ba để cung cấp cho bạn dịch vụ bạn đã yêu cầu qua sự hợp tác hoặc dịch
vụ khuyến mãi do bên thứ ba hoặc chúng tôi thực hiện;
Với công chúng nói chung nếu bạn gửi nội dung trong một diễn đàn công cộng, chẳng hạn
như bình luận trên blog, các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc các tính
năng khác của Dịch Vụ của chúng tôi mà công chúng có thể xem;
Với các bên thứ ba mà bạn chọn để cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin, ví dụ như các ứng
dụng hoặc các trang web khác tích hợp với API hoặc Dịch Vụ của chúng tôi hoặc những
người có API hoặc Dịch Vụ mà chúng tôi tích hợp;
Chia Sẻ Quan Trọng Khác
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:
Với các công ty con và các đơn vị trực thuộc của HumanNeed (“HuNe”) cung cấp các dịch
vụ hoặc tiến hành xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi hoặc nhằm mục đích tập trung dữ liệu và
/ hoặc hậu cần;
Với các nhà cung cấp, tư vấn, đối tác tiếp thị và các nhà cung cấp dịch vụ khác cần truy cập
các thông tin đó để thực hiện công việc thay mặt cho chúng tôi;
Để phản hồi yêu cầu về thông tin của cơ quan có thẩm quyền nếu chúng tôi tin rằng việc tiết
lộ đó là phù hợp với, hoặc được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định, hoặc quy trình pháp lý
hiện hành nào;

Với các viên chức thực thi pháp luật, các cơ quan chính quyền hoặc các bên thứ ba khác
nếu chúng tôi tin rằng các hành động của bạn phù hợp với thỏa thuận Người Dùng, Điều
Khoản Dịch Vụ hoặc chính sách hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của
HumanNeed (“HuNe”) hoặc các bên khác;
Theo cách khác nếu chúng tôi thông báo cho bạn và bạn chấp thuận với việc chia sẻ thông
tin đó;
Dưới hình thức tổng hợp và/hoặc ẩn danh mà có thể không được sử dụng hợp lý để nhận
dạng bạn.
Tính Năng Chia Sẻ Xã Hội
Dịch Vụ có thể tích hợp với các tính năng chia sẻ xã hội và các công cụ liên quan khác mà
cho phép bạn chia sẻ hành động của mình về Dịch Vụ của chúng tôi với các ứng dụng,
trang web hoặc phương tiện truyền thông khác, và ngược lại. Việc sử dụng những tính năng
đó cho phép bạn có thể chia sẻ thông tin với bạn bè của bạn hoặc cộng chúng, tùy thuộc
vào các cài đặt mà bạn thiết lập với dịch vụ chia sẻ xã hội. Vui lòng tham khảo các chính
sách về quyền riêng tư của các dịch vụ chia sẻ xã hội đó để biết thêm thông tin về cách thức
các dịch vụ này xử lý dữ liệu mà bạn cung cấp cho các dịch vụ đó hoặc chia sẻ thông qua
đó.
Các Dịch Vụ Phân Tích Học và Quảng Cáo Được Cung Cấp bởi Các Bên Khác
Chúng tôi có thể cho phép những bên khác cung cấp số liệu đo lường độc giả và các dịch
vụ phân tích cho chúng tôi để đảm nhiệm quảng cáo thay mặt cho chúng tôi trên Internet, và
để theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các quảng cáo đó. Những cơ quan này có thể sử
dụng các tập tin cookie, đèn hiệu web, SDK, và các công nghệ khác để nhận dạng thiết bị
của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, cũng
như khi bạn truy cập các trang web và các dịch vụ trực tuyến khác. Để biết thêm thông tin
về các công nghệ và các nhà cung cấp dịch vụ này, vui lòng tham khảo Tuyên Bố về Cookie
của chúng tôi.

Lựa Chọn của Bạn
Thông Tin Tài Khoản
Bạn có thể sửa thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài
khoản của bạn trực tuyến hoặc trong ứng dụng. Nếu bạn muốn hủy bỏ tài khoản của mình,
vui lòng gửi email cho chúng tôi đến support@Hunegroup.com. Xin lưu ý rằng trong một số
trường hợp chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin về bạn theo yêu cầu của pháp luật,
hoặc nhằm các mục đích kinh doanh hợp pháp trong phạm vi pháp luật cho phép. Ví dụ
như, nếu bạn có một tín dụng dự phòng hoặc khoản nợ trong tài khoản của bạn, hoặc nếu
chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm gian lận hoặc vi phạm các Điều Khoản của chúng tôi,
chúng tôi có thể tìm cách giải quyết vấn đề trước khi xóa thông tin của bạn.
Quyền Truy Cập
HumanNeed (“HuNe”) sẽ tuân thủ các yêu cầu của cá nhân liên quan đến việc truy cập,
chỉnh sửa và/hoặc xóa dữ liệu cá nhân mà HumanNeed (“HuNe”) lưu trữ theo quy định của
pháp luật hiện hành.

Thông Tin về Vị Trí
Chúng tôi yêu cầu quyền thu thập thông tin vị trí chính xác của ứng dụng của chúng tôi từ
thiết bị của bạn theo hệ thống quyền được sử dụng bởi hệ điều hành di động của bạn. Nếu
ban đầu bạn cho phép thu thập những thông tin này, sau đó bạn có thể không cho phép
bằng cách thay đổi các thiết lập vị trí trên thiết bị di động của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ
hạn chế khả năng bạn sử dụng một số tính năng Dịch Vụ của chúng tôi. Ngoài ra, việc tắt
chức năng thu thập thông tin vị trí chính xác của ứng dụng của chúng tôi từ thiết bị của bạn
sẽ không giới hạn khả năng chúng tôi thu thập thông tin định vị chuyến đi của bạn từ thiết bị
của Người Làm Thuê cũng như không giới hạn khả năng chúng tôi lấy được vị trí gần đúng
từ địa chỉ IP của bạn.
Thông Tin Liên Lạc
Chúng tôi cũng có thể xin phép cho việc thu thập dữ liệu trên ứng dụng của chúng tôi và
đồng bộ các thông tin liên lạc từ thiết bị của bạn theo hệ thống cho phép được sử dụng bởi
hệ điều hành di động của bạn. Nếu ban đầu bạn cho phép thu thập những thông tin này,
người dùng iOS sau này có thể hủy cho phép bằng cách thay đổi các thiết lập liên lạc trên
thiết bị di động của bạn. Nền tảng Android không cung cấp thiết lập như vậy.
Thông Tin Quảng Cáo
Bạn có thể lựa chọn không nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi bằng cách làm theo các
hướng dẫn trong những tin nhắn đó. Nếu bạn chọn không nhận tin nhắn, chúng tôi vẫn có
thể gửi cho bạn những thông tin không phải quảng cáo, chẳng hạn như những thông tin về
tài khoản của bạn, về Dịch Vụ mà bạn yêu cầu, hoặc các mối quan hệ kinh doanh liên tục
của chúng tôi.
Cookie và Quảng Cáo
Vui lòng tham khảo Tuyên Bố về Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về những lựa
chọn của bạn về cookie và các công nghệ liên quan.
Những Thay Đổi về Tuyên Bố
Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Tuyên Bố này. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi
đáng kể theo cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc đối với Tuyên Bố,
chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua Dịch Vụ hoặc bằng một số phương tiện khác,
chẳng hạn như email. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi nhận được những thông
báo đó có nghĩa là bạn chấp thuận với những thay đổi đó. Chúng tôi khuyến khích bạn
thường xuyên xem lại Tuyên Bố này để biết thông tin mới nhất về các thực hành quyền
riêng tư của chúng tôi.
Liên Lạc với Chúng Tôi
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, vui lòng liên lạc
với chúng tôi theo địa chỉ support@Hunegroup.com.

Mọi thông tin về điều khoản sử dụng có thể được truy cập tại : www.hunegroup.com